תנאים כלליים לקבלת שירותי מידע בנוגע להוראות מהנדס ראשי
המשתמש במערכת מסכים ומקבל על עצמו את התנאים כדלקמן:
 • המשתמש ינקוט בכל הצעדים הדרושים לשמירת קוד משתמש והסיסמא האישית שניתנו לו לצורך גישה למערכת המידע והוא לבדו ישא בכל נזק שיגרם לו ו/או
  מקורות ו/או לכל צד ג' עקב השימוש בסיסמא על ידו או על ידי אחרים.
 • המשתמש יודע כי המידע במערכת יהיה נכון לתאריך מסויים וכי בכל מקרה המידע המצוי במשרדי מקורות הוא המידע המחייב והקובע.
 • ידוע למשתמש כי למרות שמקורות נוקטת באמצעים סבירים לאבטחת המידע במערכת המידע, קיים סיכון של חדירה למערכת המידע ולפיכך פוטר המשתמש את מקורות מכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור ו/או העברת המידע לצדדים שלישיים עקב כך ו/או עקב כל גורם שמקורו בכח עליון.
 • מקורות תהא פטורה מכל נזק או הוצאה שיגרמו, במישרין או בעקיפין עקב הפסקות בשירותי מערכת המידע ו/או פגמים, תקלות במערכת המידע ו/או פגמים ותקלות בתוכנה ו/או שיבושים, הפסקות או תקלות בקווי תקשורת.
  כן תהא מקורות פטורה מכל נזק או הוצאה שיגרמו, במישרין או בעקיפין, עקב שיבושים, שגיאות או אי דיוקים שיכללו במידע. בכל מקרה של סתירה, המידע המצוי במשרדי מקורות הוא המידע המחייב והקובע.
 • המשתמש מתחייב בזאת לשפות את מקורות על כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה כתוצאה מדרישה או תביעה שתגיע למקורות המתבססת על מידע שהוצא ממערכת המידע ו/או כתוצאה מכל ענין אחר הקשור לשימוש הספק במערכת המידע או קבלת המידע.
 • מקורות לבדה רשאית לקבוע את סוגי המידע שימסרו במערכת המידע. כל הזכויות במידע ובמערכת המידע, לרבות זכויות הקנין הרוחני, הינן של מקורות בלבד.
 • מקורות לא תהיה אחראית לכל מידע המצוי באתרים המקושרים למערכת המידע.
 • ידוע למשתמש כי מקורות רשאית, בכל עת, להפסיק את פעילות מערכת המידע ו/או לשנות את הסיסמא שניתנה למשתמש ו/או לשנות את סוגי המידע שימסרו במערכת המידע ו/או לסרב להעניק למשתמש שרות במסגרת מערכת מידע זאת סיבה שהיא ו/או לשנות כל תנאי מתנאים אלו.
  חזרה